ok47.com 好料真不少,需要用心找!
狗日必出五行是:火、土、金、

龙日必出五行是:火、土、金、

羊日必出五行是:火、土、金、

牛日必出五行是:火、土、金、

----------------------------------------

猴日必出五行是:土、金、水、

兔日必出五行是:土、金、水、

虎日必出五行是:土、金、水、

鸡日必出五行是:土、金、水、

----------------------------------------

蛇日必出五行是:金、水、木、

鼠日必出五行是:金、水、木、

猪日必出五行是:金、水、木、

马日必出五行是:金、水、木、